Stadgar

Utdrag ur

Stadgar för Vogelsangska släktstiftelsen

1. Stiftelsens namn är Vogelsangska släktstiftelsen. Stiftelsen har tillkommit genom Kungl. Maj:ts beslut den 21 mars 1969 om avveckling av det s.k. Vogelsangska fideikommisset, som instiftats genom testamente den 16 april 1788 av kaptenen Fredrik Ludvig von Vogelsang.

2. Stiftelsens ändamål är att bereda understöd åt sådana avkomlingar till von Vogelsangs syster Charlotta Hindrietta Carolina Christiansdotter, vilka kan behöva understöd för sitt uppehälle eller för sin utbildning.

3. Stiftelsens angelägenheter omhändertas av en styrelse, som har sitt säte i Enköping och består av ordförande och två ledamöter. Styrelsen utses, inom eller utom släkten, av länsstyrelsen i Uppsala län för en tid av tre år i sänder. Två suppleanter utses i samma ordning.

5. Styrelsen sammanträder, på kallelse av ordföranden, minst en gång årligen under någon av månaderna mars – maj.

9. Sedan på stiftelsen ankommande utgifter betalts, skall en tiondel av den resterande årliga avkastningen läggas till kapitalet.

10. Återstoden av avkastningen står till styrelsens förfogande för det ändamål som anges under 2. Därvid skall iakttas att understöd till samma person ej utan länsstyrelsens medgivande utgår under längre tid än fem år. Understöd bör ej annat än undantagsvis utgå med lägre belopp än 500 kronor för år.