Instiftande

Först sedan boet blivit utrett och tillgångarna realiserats, kunde något fastighetsköp ske. Detta blev klart 1799. Valet hade fallit på två gårdar i Rickeby, Boglösa socken, Rickeby 1 och 4. Säljare var den unga juristen och hovmannen, greve Melker Axel Falkenberg af Bålby (1774-1828), som kort dessförinnan mottagit gårdarna i arv efter sin far. Köpeskillingen var 2’100 riksdaler riksgälds. Detta kan jämföras med bouppteckningen som slutat med en behållning på 2’320 riksdaler. Något belopp torde härutöver ha använts för anskaffning av de i testamentet angivna kreaturen. En omständighet som kan vara värd att notera, är att säljarens far greve Melker Falkenberg, hade ägt även Veckål i Arnö sn, där också Lovisa Christiansdotters måg Olof Larsson hade sin gård Helsingbo. Om Veckål ingick i sonen Melker Axels arv, har inte undersökts. Frågan uppkom nu vilka av Lovisa Christiansdotters barn som skulle tillträda de nyförvärvade gårdarna. Äldste sonen Erik Malmquist var död, hans dotter Lisa var gift med en tulltjänsteman i Stockholm och kunde inte komma ifråga. Hans son Johan hade dött 1797 och dennes minderåriga döttrar hade flyttat till Finland. Andre sonen Christian Johansson var död. Av hans fem barn hade äldsta dottern flyttat till Stockholm och de yngre syskonen voro för unga och ogifta. Av barnen i andra giftet Kajsa och Anders, föll valet på dottern gift med Olof Larsson, som blev utsedd till brukare av Rickeby 4. Han lämnade Hälsingbo och flyttade till Rickeby 1801. Rickeby 1 stod utan arrendator från släkten, tills Anders äldste son Erik Andersson blev gift och kunde tillträda gården 1808. De följande innehavarna av gårdarna framgår av nedanstående förteckning

Enligt testamentets bestämmelser skulle valet av efterträdare göras av testamentets exekutorer. Dessa hade även att utse sina efterträdare. Så skedde uppenbarligen inte alltid. Då fick Svea hovrätt ingripa och utse lämpliga personer. Efter hand utbildades en kutym, att hovrätten alltid utsåg exekutorer eller goda män som de senare ofta kallades. Dessa hade inte endast det mycket grannlaga uppdraget att utse efterträdare utan också att uppbära arrendet och fördela detta mellan arvingarna. Man kan tänka sig att det ibland kunde uppstå tvister mellan släktingarna, då ny innehavare skulle utses. Förutsättningar härför kan bl.a. ha gällt Rickeby 4 där Olof Larsson dog utan att ha någon vuxen son eller måg. Sonen Lars fick tillträda först då han var gift och myndig 1822. Någon gammal beskrivning av gårdarna är inte känd. Den tidigaste påträffade beskrivningen finns i verket ”Sveriges Bebyggelse”, V, Uddevalla 1947, vilken återgives här.

Rickeby 1:2
Areal: totalt 42 ha, därav 25,5 åker 15,5 skog.

Tax.v. 29000 kr

Manbyggnaden av timmer uppf 1861 omb 1900. 1 vån o vindsvån, 2 läg 4 rum 2 kök, hall, bekväml. El, ljus, vatten o avl. Ekonomibyggnad ladug uppf på 1800-talet, loge 1899, stall o svinh 1907, tvättstuga.
4 hästar, 1 föl, 8 kor, 2 ungdjur, 2 svin.
Gården kom i släktens ägo på 1800-talet. Stiftelsen bildades på 1700-talet av A. Vogelsang.
Arr. Lantbr E. Aspengren, f 1904 g.m. Göta Linnéa Maria, f Andersson 1915, dotter till Karl o Anna Andersson.
Rickeby 4:2
Areal: totalt 4o ha, därav 27 åker, 12 skog, 1 kultiv betes mark Taxv. 26.000, därav 23.000 åker, skog 2.900.
Mansbyggnaden av timmer uppf på 1700-talet. 1 vån, 1 vindsvån, 1 läg, 3 rum 1kök, bekväml. El, ljus.
Gården tillhör den Vogelsangska stiftelsen sedan omkr 1800. Den arr1917-32 av Albert Larsson därefter till 1942 av dennes son Hugo L, Övertogs efter denne av hans broder, nuv. arr.
Äg. Vogelsangs fideikommisstiftelse.
Arr. Evert Larsson, f 1905 i Enköping, g.m. Anna f Lundgren 1920 i Nysätra förs, dotter till Algot Lundgren och Anna f Åhman, barn Karin f 1943 Gunnar f 1947 Samt (föräldrarna) Albert Larsson o Augusta f Mörlin.
——————————————————————————–
1 Det bör antecknas, att von Ziegler avled 26/12 1805 och begravdes i Boglösa.
2 Torde vara den Hampus Mörner (1744-1827) som 1779 gifte sig i Lillkyrka m Maria Christina oxenstierna från Eka i Lillkyrka socken. Både hon och Mörners andra hustru äro begravda i Lillkyrka. Mörner bör alltså varit bekant med omgivningarna.
3 Weslau bodde i Dräggesta by och torde ha varit närvarande, då testamentet påtecknades, liksom det är troligt, att han varit behjälplig med att upprätta testamentet.